OFS – Portiunculafraterniteten i Linköping

Den Franciskanska Sekular Orden OFS (Ordo Franciskanus Saecularis) hör till den franciskanska ordensfamiljen. Denna omfattar dessutom franciskanbröderna (ofm, ofm.conv. och ofm.cap.), klarissorna och många franciskanska kongregationer, tex T.O.R. Sekularorden (tidigare kallad Franciskus Tredje Orden) inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Den första bevarade allmänna regeln är från år 1289.

OFS i Sverige

Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen. I Sverige finns i dag franciskanska lekmän i sex olika fraterniteter; Linköping, Jönköping, Lund, Göteborg, Uppsala-Stockholm och Umeå. Medlemmarna finns i hela landet och hör till den fraternitet som geografiskt finns närmast. De olika fraterniteterna har sina egna träffar, reträtter m.m. men träffas också nationellt åtminstone en gång om året vid kapitlet.

Hemsidan www.sekularfranciskan.se innehåller ytterligare information om OFS i Sverige.

Att leva ett Franciskanskt liv

Då den helige Franciskus grundade sin tiggarorden för män och senare även Klarissorden för kvinnor, sökte sig även gifta män och kvinnor till honom, fascinerade av hans budskap och livsideal, och önskade bli del i den franciskanska familjen. Den helige Franciskus gav då alla en levnadsregel som visade vägen i olika situationer.

Vad innebär det då idag att i Sverige leva som en Sekularfranciskan?

Sekularfranciskanen är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet, glädje och gemenskap, vårda skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen.

Att värna

Sekularfranciskanen har en strävan att speciellt värna om hela skapelsen. Att inte missbruka de gåvor som givits oss av Gud och att speciellt ta hänsyn till de mest utsatta i vår omgivning. Det kan falla sig naturligt för en franciskansk lekman att engagera sig i organisationer som Amnesty, Caritas, Justitia et Pax, men man kan lika gärna förverkliga detta livsideal i ”den lilla skalan” tex. genom att värna om sin närmiljö, undvika bilkörning när miljövänligare alternativ finns, hjälpa till i Stadsmissionens soppkök, köpa Rättvisemärkta produkter etc. Listan kan göras hur lång som helst, men kan för varje enskild lekman se väldigt olika ut. Var och en använder de gåvor han fått av Gud på bästa sätt och i en generös och delande anda. Den franciskanska familjen har som uppgift att stödja de olika medlemmarna i deras speciella apostolat.

Glädjen är hos en franciskan ”fattigdomens baksida”. Det kännetecknade den helige Franciskus att allt han gjorde, gjordes i stor glädje av att få tjäna Gud. Sekularfranciskanen tar fasta på det stora glädjebudskapet och försöker leva sitt liv i Evangeliets efterföljd, i glädje över att få tjäna i enlighet med sina löften. Idag finns det alltför mycket av hopplöshet och meningslöshet i världen. Sekularfranciskanen vill visa på motsatsen, att det också, och framför allt, finns en stor glädje i världen och att vägen dit heter Jesus Kristus.

Bönen

Bönen har en stor betydelse för franciskanskt liv. Den helige Franciskus delade sitt liv mellan en utåtriktad förkunnelse och genom att ibland dra sig tillbaka i bön och kontemplation. Bönen ger den ständiga näringen till den sekularfranciskanen, men utövandet kan skilja sig stort mellan de olika medlemmarna. En del har möjlighet att ta del i kyrkans ständiga gemensamma bön med tidegärden, andra ber korta böner på väg till och från arbetet eller tillsammans med sina barn, en tredje kanske ber rosenkransen dagligen med speciell intention för freden i världen.

I det franciskanska livsidealet ingår en önskan och strävan att sprida Fredsbudskapet, att vara fridsstiftande. Detta kan förverkligas varje dag genom att inte starta konflikter, undvika att tala om någon bakom hans rygg, ha en lyssnande hållning och inte alltid försöka få igenom sin egen vilja. Det kan förstås också ”predikas” genom att ta del av någon fredsorganisations arbete.

Franciskus verkade hela sitt liv inom kyrkan och lade stor vikt vid lydnaden till den katolska gemenskapen. Detta betyder dock inte att han inte var kritisk mot kyrkan ibland, men han lade vikt vid att inte bidra till någon splittring inom kyrkan.

Liksom Franciskus är de franciskanska lekmännens kallade att, i lydnad till och i full gemenskap med kyrkan, ständigt verka för en öppen och förtroendefull dialog som bygger upp kyrkan och främjar det apostoliska verket.

Brödra- och systraskapet

Brödra- och systraskapet är också en väsentlig del av sekularfranciskanens liv. Man tillhör inte den franciskanska familjen utan att dela familjens glädje och sorger, medgångar och motgångar. Ordensmedlemmarna stödjer och uppmuntrar sina bröder och systrar i deras strävan att leva det franciskanska livet och vinnlägger sig om att ständigt stärka gemenskapen både inom sekularorden, men också med franciskaner i alla de tre grenarna. Man har en uppgift att bidra till den franciskanska familjens ständiga växande i franciskanskt liv och spiritualitet.

Träffar

Sekularfranciskanerna i Linköping träffas en gång i månaden, en
lördagseftermiddag, för samvaro, bön och andlig fördjupning. Träffen
avslutas med vesper och mässa.

Alla är välkomna.

Vill du veta mera om OFS och den lokala fraterniteten, kan du kontakta
Maurice Devenney ofs, (Minister Portiuncula)
Tel: 0731-59 27 28 eller e-post: maurice@devenney.se