Kurs om stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga. Lördag 9/11, kl.15:30

”Barns säkerhet har högsta prioritet i kyrkan. Det gör ont att höra om övergrepp inom kyrkan. Sådant får aldrig tystas ner. Vi vill göra allt vi kan för att förebygga övergrepp och minimera riskerna. Övergrepp måste alltid polisanmälas. Vi hjälper till med det också om så behövs.  

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning eftersom nya präster kommit till, och många kateketer och ungdomsledare ännu inte har nåtts av våra kurser. Därför görs nu en ny, omfattande utbildningssatsning i samtliga församlingar och organisationer. Den nya, uppdaterade kursen ska förklara riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. ” (katolskakyrkan.se/barnskyddsombud)

Den obligatoriska kursen för de som jobbar med barn/ungdomar under 18 år inom kyrkan kommer att hållas lördag 9/11 15:30-17:30 i församlingssalen i Linköpings katolska kyrka med Diakon Björn Håkansson.

Om du behöver gå kursen och inte kan gå lördagen 9 november i Linköping är du välkommen att gå på kursen i en annan församling:

GÖTEBORG: Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, torsdagen 7 november kl. 18.45 – 19.45

SÖDERTÄLJE: Jungfru Maria kyrka, Hovsjö, Gröndalsvägen 8, lördagen 23 november kl. 10-12 och kl. 13-15

STOCKHOLM: Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4 (Gamla stan), måndagen 2 december vid två tillfällen: kl. 16-18 och kl. 18-20. 

Barnskyddsombudet (Diakon Björn Håkansson): barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Katekessamordnare I Linköping (Cecilia Jacobsson): barnundervisning@sanktnikolai.se

Här som .pdf fil

Info om General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskydd – GDPR

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL – personuppgiftslagen.

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

 

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

 

Varför har katolska kyrkan ett medlemsregister?

Vi har ett register för att värna om katolska kyrkans medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament och själavård.

 

Vilka finns i medlemsregistret?

I medlemsregistret finns medlemmar i Stockholms katolska stift. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress och registreringsorsak. Utöver detta noterar vi också kyrkotillhörighet (latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. För pastorala ändamål och själavård registrerar vi uppgifter om modersmål, om detta framgår i registreringsblanketten.

 

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in – efter att man själv har samtyckt till det – vid kontakter med våra församlingar för exempelvis dop, flytt till Sverige eller konversion.

 

Hur informerar vi om registreringen i medlemsregistret?

Alla nya medlemmar får samma månad som de blir registrerade ett välkomstbrev i vilket man informeras om medlemskapet och tillhörande församling, samt en broschyr med information om katolska kyrkan och kyrkoavgiften till trossamfundet.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

 

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?

Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta sin egen församling.

 

Hur har Stockholms katolska stift anpassat sig till GDPR?

Att anpassa Stockholms katolska stift till den nya förordningen kräver bland annat:

  • En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning av dessa, så att systemen automatiskt följer förordningen​.

  • En inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.

  • En översyn av dagliga arbetssätt och rutiner när det gäller att hantera personuppgifter samt en anpassning av dessa.

 

Innebär GDPR någon skillnad för katoliker i Sverige?

Nej, GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad. Stiftet och våra församlingar värnar redan om medlemmarnas personliga integritet och kommer fortsätta att hålla en hög skyddsnivå för alla personuppgifter. 

 

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?

Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till gdpr@katolskakyrkan.se

Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din katolska församling. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv

 

 

 

Ny katolsk kyrka i Motala, oktober 2019.

S:t Maximilians kloster i Motala

Länk: mer info från stiftet.

Stockholms katolska stift köpte 2018 Equmeniakyrkan i Motala.

Equmeniaförsamlingen firar sin sista gudstjänst i kyrkan den 16 juni 2019. Under en ceremoni överlämnas då portnyckeln till representanter från Katolska kyrkan.

Därefter startar ombyggnationen av själva kyrkan och beräknas avslutas i oktober.
Förutom själva kyrkorummet kommer fastigheten att inrymma S:t Maximilians kloster – ett nytt kloster för gråbröder av Franciskanorden. Vilka Franciskanbröder som kommer flytta in bestämmer Ordens provincial i höst. Byggföretaget SEFAB har redan startat att omvandla församlingshuset till ett kloster.

Kyrkan måste alltså ombildas till ett katolskt kyrkorum. Orgeln flyttas till läktaren, koret får ett nytt altare, krucifix, ambo och tabernakel. Bänkarna får knäfall och en hel ny sakristia samt biktstol behöver inredas. En dopfunt och annan katolskt inredning behöver anskaffas liksom ny belysning och ljudanläggning.

Detta är ett betydelsefullt projekt i utvecklingen av den katolska kyrkans närvaro i Östergötland. Särskild katolikerna i Motala med omnejd kan nu se fram emot en ny kyrka och själavård i närområdet.

Men ombyggnaden kostar stora pengar och stiftet välkomnar gärna bidrag till den. Stöd gärna projektet med en gåva till stiftets gåvokonto 900-4680, Swish: 9004680. Märk inbetalningen “Motala”.

Här, även som pdf.