Samuel Carlsson, ny församlingsassistent:

Mitt namn är Samuel Carlsson och sedan i april arbetar jag i kyrkan som församlingsassistent. Det är en halvtidstjänst, som från nu i höst kompletteras med några timmar vaktmästeri varje vecka, bland annat för arbete i kyrkans trädgård. Jag är utbildad trädgårdsmästare sedan tidigare och driver eget företag i liten skala utanför arbetet i kyrkan, mestadels med arbete i trädgården på Heliga Hjärtas kloster vid Omberg där Mariadöttrarna anlitar mig. Jämte det har jag hand om ljusverkstaden på Nya Slottet Bjärka-Säby utanför Linköping, där jag tillverkar stearinljus för slottets användning i gudstjänster och för försäljning i slottets bokrum m.m.

För snart fem år sedan blev jag upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap i S:t Nikolai i Linköping. Från början kommer jag från ett protestantiskt frikyrkligt hem i Västsverige, och närmade mig katolsk tro och liv under perioden som volontär i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Kontakten med Mariadöttrarna var också viktig på den resan. En annan pusselbit har varit distansstudierna på Newmaninstitutet i Uppsala (katolska högskolan), och förhoppningsvis ska jag avsluta en examen i teologi där den närmaste tiden, jämte arbetet i kyrkan i Linköping.

Den kontemplativa spiritualiteten i kyrkans tradition ligger nära mig; under en period sökte jag efter en väg in i kloster. Jag skyr stress och kaos, och gillar harmoni och ordning. Annat som jag också tycker om är vackra växter, den eukaristiska liturgin, och kaffe med kaka – gärna allt det i kyrkan! Mestadels finns jag där på expeditionen varje vecka onsdag till fredag om man har något ärende, samt på kyrkans telefon och e-post.

Kurs om stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga. Lördag 9/11, kl.15:30

”Barns säkerhet har högsta prioritet i kyrkan. Det gör ont att höra om övergrepp inom kyrkan. Sådant får aldrig tystas ner. Vi vill göra allt vi kan för att förebygga övergrepp och minimera riskerna. Övergrepp måste alltid polisanmälas. Vi hjälper till med det också om så behövs.  

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning eftersom nya präster kommit till, och många kateketer och ungdomsledare ännu inte har nåtts av våra kurser. Därför görs nu en ny, omfattande utbildningssatsning i samtliga församlingar och organisationer. Den nya, uppdaterade kursen ska förklara riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. ” (katolskakyrkan.se/barnskyddsombud)

Den obligatoriska kursen för de som jobbar med barn/ungdomar under 18 år inom kyrkan kommer att hållas lördag 9/11 15:30-17:30 i församlingssalen i Linköpings katolska kyrka med Diakon Björn Håkansson.

Om du behöver gå kursen och inte kan gå lördagen 9 november i Linköping är du välkommen att gå på kursen i en annan församling:

GÖTEBORG: Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, torsdagen 7 november kl. 18.45 – 19.45

SÖDERTÄLJE: Jungfru Maria kyrka, Hovsjö, Gröndalsvägen 8, lördagen 23 november kl. 10-12 och kl. 13-15

STOCKHOLM: Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4 (Gamla stan), måndagen 2 december vid två tillfällen: kl. 16-18 och kl. 18-20. 

Barnskyddsombudet (Diakon Björn Håkansson): barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Katekessamordnare I Linköping (Cecilia Jacobsson): barnundervisning@sanktnikolai.se

Här som .pdf fil

Info om General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskydd – GDPR

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL – personuppgiftslagen.

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

 

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

 

Varför har katolska kyrkan ett medlemsregister?

Vi har ett register för att värna om katolska kyrkans medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament och själavård.

 

Vilka finns i medlemsregistret?

I medlemsregistret finns medlemmar i Stockholms katolska stift. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress och registreringsorsak. Utöver detta noterar vi också kyrkotillhörighet (latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. För pastorala ändamål och själavård registrerar vi uppgifter om modersmål, om detta framgår i registreringsblanketten.

 

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in – efter att man själv har samtyckt till det – vid kontakter med våra församlingar för exempelvis dop, flytt till Sverige eller konversion.

 

Hur informerar vi om registreringen i medlemsregistret?

Alla nya medlemmar får samma månad som de blir registrerade ett välkomstbrev i vilket man informeras om medlemskapet och tillhörande församling, samt en broschyr med information om katolska kyrkan och kyrkoavgiften till trossamfundet.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

 

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?

Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta sin egen församling.

 

Hur har Stockholms katolska stift anpassat sig till GDPR?

Att anpassa Stockholms katolska stift till den nya förordningen kräver bland annat:

  • En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning av dessa, så att systemen automatiskt följer förordningen​.

  • En inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.

  • En översyn av dagliga arbetssätt och rutiner när det gäller att hantera personuppgifter samt en anpassning av dessa.

 

Innebär GDPR någon skillnad för katoliker i Sverige?

Nej, GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad. Stiftet och våra församlingar värnar redan om medlemmarnas personliga integritet och kommer fortsätta att hålla en hög skyddsnivå för alla personuppgifter. 

 

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?

Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till gdpr@katolskakyrkan.se

Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din katolska församling. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv